محاسبه فاصله میان دو آبجکت در یونیتی

بدون ديدگاه

برای محاسبه فاصله بین دو ابجکت معمولا از کد زیر استفاده میشود
 

if (vecto3 .distance(pointA,pointB)<Dist){
// the position is close
}

و یک روش دیگر هم برای انجام این کار داریم
 
 

if ((pointA-pointB).sqrMagnitude < Dist * Dist ){
// the position is close
}

 

نوشتن دیدگاه