کد برای انتخاب تصادفی مقدار یک متغییر bool

بدون ديدگاه

گاهی ما نیاز داریم تا برای یک متغییر bool مقداری تصادفی رو در نظر بگیریم ( بسیار کاربردی در بحث AI ) ,

برای اینکار از کد

 

bool TrueOrFalse = (Random.value > 0.5f);

استفاده میکنیم

نوشتن دیدگاه