چک کردن وصل بودن اینترنت در یونیتی

بدون ديدگاه

برای چک کردن وصل بودن یا نبودن اینترنت در یونیتی از کد زیر استفاده میکنیم

public bool internetConnectivity()
{
UnityWebRequest request = UnityWebRequest. Get("https://www.google.com/");
request. SendWebRequest();
if (request. error != null)
{
Debug. LogWarning("No internet connection");
return false;
}
}

حالا برای چک کردن وصل بودن اینترنت در متد start زیر را مینویسیم

void Start(){
  Debug.Log(internetConnectivity());
}

نوشتن دیدگاه