محاسبه فاصله میان دو آبجکت در یونیتی

برای محاسبه فاصله بین دو ابجکت معمولا از کد زیر استفاده میشود   if (vecto3 .distance(pointA,pointB)<Dist){ // the position is close } و یک روش دیگر هم برای انجام این کار داریم     if ((pointA-pointB).sqrMagnitude < Dist * Dist ){ // the position is close }  

تلگرام